Sơ đồ mặt bằng chi tiết B2.1 HH03

Bản sơ đồ tòa nhà chung cư B2.1 HH03 bao gồm sơ đồ mặt bằng tầng 1 (Kiot), mặt bằng tầng 2, sơ đồ mặt bằng tầng 3-18 và penhouse tầng 19.


Mặt bằng chi tiết căn hộ tâng 3 đến 18:


Penhouse tầng 19: